Portal Pomoc społeczna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Struktura organizacyjna:

Ośrodek realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Art. 8. Ustawy o pomocy społecznej [Kryterium dochodowe]

 1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje:
  1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
  2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
  3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"

Art.  17. [Obowiązkowe i własne zadania gminy]

 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
  • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
  • sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
  • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
  • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
  • praca socjalna;
  • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
  • dożywianie dzieci;
  • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
  • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
  • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
  • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Do zadań własnych gminy należy:
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
  • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
  • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
  • opracowanie i realizacja projektów socjalnych;
  • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
  • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art.  18. [Zadania gminy zlecone z zakresu administracji rządowej]

 1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
  • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Działania edukacyjne w GOPS Osiek !!!

W każdy ostatni wtorek miesiąca pracownicy socjalni  w godzinach od 14.00 do 16.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Osieku ul. Główna 88 prowadzić będą spotkania edukacyjne. Powyższe działania mają służyć wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach  uwikłanych w przemoc i zagrożonych przemocą w rodzinie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci lub świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich jak np.:
podjęcie/zmiana zatrudnienia, uzyskanie zasiłku/stażu dla bezrobotnych, uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!

Jednocześnie informujemy, że kolejne wnioski, będzie można składać w terminach:
– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia wychowawcze 500+
– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia z funduszu alimentacyjnego
– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia rodzinne


Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.

A. Wniosek

B. Załącznikami do wniosku są lub mogą być następujące dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej:

 1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
  1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
  1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  2) zasiłku celowego;
  3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  4) wartości świadczenia w naturze;
  5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);
  6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
  7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575);
  8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).

 3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
  1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
  2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

 4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnik z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

 5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
  1) przychodu;
  2) kosztów uzyskania przychodu;
  3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
  4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
  5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
  6) należnego podatku;
  7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 7. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

 8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

 9. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
  1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
  - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 10. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

 11. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Uwaga! Pracownik socjalny ustalając sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny może zażądać innych dokumentów niż w/w.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMATOR DLA OSÓB SZUKAJĄCYCH POMOCY Z TERENU GMINY OSIEK:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Osieku ul. Główna 125
(33) 845 82 03 wew. 15 i 16
pracownicy socjalni przyjmują strony w pok. 15 i 16:
od poniedziałku do piątku: 7.00-11.00
od godz.11.00 -praca w terenie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, ul. Główna 125

(33) 845 82 03  wew. 14 i (33) 845 82 61 wew.112
członkowie Komisji przyjmują strony w pok. 12 i 14
w godz. pracy Urzędu Gminy Osiek
tj.  pn., śr., czw. 7.00-15.00, wt. 7.00-16.00, pt. 7.00-14.00

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 2
(33) 847 52 36, 660 640 325
Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Osiek
(parter) w poniedziałek: 14.00-15.00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku 32-608 Osiek, ul. Główna 123
(33) 845 81 12
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku 32-608 Osiek, ul. Główna 450
(33) 845 81 22
Zespół Szklono-Przedszkolny w Głębowicach 32-608 Osiek, Głębowice ul. Oświęcimska 22
(33) 875 51 76
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku 32-0608 Osiek, ul. Starowiejska 17(33) 845 82 39
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku
698 874 654 Mariusz Brańka
Gminny Punkt Konsultacyjny w Osieku - Klub „Abstynent” 32-608 Osiek, ul. Główna 88
Informacja: GOPS Osiek (33) 845 82 03
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. Bema 4
(33) 843 11 62
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139
(33) 847 46 48
kom. 510 374 573
Poradnia Odwykowa 32-600 Oświęcim, ul. Orzeszkowej 1
(33) 842 29 77
Poradnia Leczenia Uzależnień „Sobrietas” 32-600 Oświęcim, ul. Powstańców Śląskich 21
(33) 444 67 16
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu ul. Jagiełły 31Wydział III Rodzinny i Nieletnich (33) 876 38 64
Wydział Karny (33) 847 55 10
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (33) 876 38 28 
Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 1B
(33) 842 22 29
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ul. Bema 4
(33) 842 42 27
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"
801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls)
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
800 120 226 (połączenie bezpłatne) 
Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
116 111 (połączenie bezpłatne) 
Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 (połączenie bezpłatne)

stan na 7 grudnia 2016 roku

 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama