Portal Inwestycje

W dniu 28 maja 2018 roku Gmina Osiek podpisała umowę z wykonawcą PPHU CHEC ul. Nałkowskiej 16D, 41-700 Ruda Śląska na kwotę 130.663,06 zł (brutto) na remont boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku ul. Główna 123 w ramach projektu „Małopolskie boiska”. W dniu 12 września 2018 roku dokonano otwarcia remontowanego boiska. Wykonano nawierzchnię poliuretanowej EPDM o gr. 13 mm o powierzchni 924 m² z malowaniem linii 4 boisk, logo Województwa Małopolskiego, wykonano opaskę z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej oraz zamontowano nowe bramki stalowe  o wymiarach 3m 2m w ilości 2 sztuk. Boisko z nawierzchnią poliuretanową tworzy bezpieczną strefę do uprawiania sportu i zabawy. Boisko o takiej nawierzchni nie wymaga zabiegów konserwacyjnych, charakteryzuje się wysoką elastycznością co bezpośrednio ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort użytkownika.

 


Gmina Osiek zrealizowała operację pn. „ Przebudowa sali widowiskowej  wraz z budową i przebudową instalacji wewnętrznych w istniejącym budynku użyteczności publicznej w Osieku”. Kwota zadania wynosiła  955.710,00 zł  z czego 232.313,00 zł to pomoc finansowa otrzymana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskiego. Celem operacji było  utworzenie miejsca spotkań poprzez przebudowę sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Osieku w celu udostępniania mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej. 

 


W dniu 27 czerwca 2017r. Gmina Osiek podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00054-6935-UM0610221/17 na realizację operacji pn: „Przebudowa sali widowiskowej wraz z budową i przebudową instalacji wewnętrznych w istniejącym budynku użyteczności publicznej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość dofinansowania wynosi 232.313,00 zł. W dniu 3 lipca 2017 roku po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym gmina podpisała umowę na kwotę 719.660,80 zł z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym „ELBUD” Bogusław Luranc na realizację zadania.

Przedmiotowa operacja obejmuje przebudowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej -sali widowiskowej wraz z budową i przebudową instalacji wewnętrznych w istniejącym budynku użyteczności publicznej.  Zakres prac obejmował  przebudowę sali widowiskowej  oraz przebudowę antresoli. Na parterze  przebudowano scenę, która  została znacznie poszerzona, zaprojektowana w łuk i wyposażona w dwa wejścia od strony widowni. Zostało na niej zamontowane nowoczesne oświetlenie i wymieniony został parkiet. Na widowni zostały  zlikwidowane podwyższenia i rzędy zamontowanych na stałe krzeseł. W ich miejsce wstawiono krzesła wolno stojące z możliwością łączenia w rzędy, które stać będą na podłożu bez podwyższenia. Likwidacji uległy  boksy (magazyn) przez co przestrzeń została otwarta, a widownia dzięki temu zyskała dodatkowe miejsca siedzące. Na widowni położona została także nowa posadzka  wykonana z tworzyw sztucznych, pomalowano ściany oraz sufity. Ściany zostały także częściowo obłożone perforowanymi panelami ściennymi, a sufit został wypełniony aluminiową podwieszaną konstrukcją  ażurową.  Schody na antresolę zostały przebudowane i obłożone okładziną dywanową , zamontowana została także balustrada ze stali nierdzewnej. Na antresoli zostały wykonane magazyny na rekwizyty teatralne i instrumenty muzyczne. Wykonano nową instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudowano instalację elektryczną, wodną oraz centralnego ogrzewania. Przebudowano również toalety w piwnicy.  Prace zakończono 17 listopada 2017r.


 


 

W dniu 28 października 2016 roku Gmina Osiek podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315” i „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego”

Koszt przebudowy ul. Starowiejskiej zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wynosi 2 001 649,72 zł (brutto) z tego 63,63 % dofinansowanie z PROW wynosi 1 273 649,00 zł. Roboty polegać będą na przebudowie chodników i krawężników, wykonaniu chodnika o szerokości 1,5 m do 2,0 o długości ok. 140 m, parkingu przy Starym Kościele, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, poszerzenie jezdni do min 5,5 m, położenie nowej nakładki bitumicznej o grubości 8 cm (4cm + 4cm) i długości około 3,5 km, wykonanie nowych poboczy z frezu asfaltowego o szerokości 75 cm, częściowej przebudowie istniejących zjazdów do posesji, ubezpieczenie wlotów i wylotów istniejących 4 przepustów pod drogą, oczyszczenie istniejących rowów odwadniających po przebudowie drogi, wykonanie peronów przystankowych z kostki brukowej w ilości 3 sztuk, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Koszt przebudowy ul. Głównej zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wynosi 2 529 557,91 zł (brutto) z tego 63,63% dofinansowanie z PROW wynosi 1 609 557,00 zł. W ramach przebudowy przewidziano wykonanie przebudowy jezdni (położenie nowej nakładki bitumicznej  8 cm )  wraz z poszerzeniem do szerokości 6,0 m, przebudowie poboczy o nawierzchni z frezu nawierzchni asfaltowej i szerokości 1,0 m, budowie chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m na długości 1590 m, przebudowie istniejącego chodnika na długości 320m, wykonaniu zarurowania rowu przydrożnego rurami Ø 400 mm na długości 1294 m wraz ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami deszczowymi , przebudowie zjazdów w granicy pasa drogowego, oznakowanie pionowe i poziome

W listopadzie 2016 r. Gmina Osiek ogłosiła przetargi na których wyłoniono wykonawców robót, gdzie wykonawcą przebudowy ul. Starowiejskiej jest Berger Bau Polska z siedzibą we Wrocławiu, natomiast przebudowy ul. Głównej jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ze Spytkowic.


W dniu 9 maja 2014 roku Gmina Osiek podpisała umowę o dofinansowanie Nr 000161 -6173-SW0600003/14 na  realizację operacji pt: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w miejscowości Osiek w gminie Osiek w km od 6+590 do km 7+430” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Koszt operacji wynosi 592724,67zł (brutto). Dofinansowanie wynosi 410560,14 w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. 


W dniu 7 stycznia 2014 roku Gmina Osiek podpisała umowę o dofinansowanie Nr 000121 -6173-SW0600036/13/14 na  realizację operacji pt: „Przebudowa wejść do budynku urzędu Gminy w Osieku wraz z malowaniem elewacji oraz zagospodarowaniem przyległego terenu”  w ramach  Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Koszt operacji wynosi 285 741,30 zł (brutto). Dofinansowanie wynosi  161 997,50 w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: 121 498,12 zł. W ramach operacji wykonano podest wejściowy i pochylnię dla niepełnosprawnych, malowanie elewacji, wymianę rynien i rur spustowych, przebudowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej, lampy oświetleniowe, chodniki, montaż zegara, herbu, masztów, tablicy ogłoszeniowej.
W dniu 22 lipca 2013 roku Gmina Osiek podpisała umowę o dofinansowanie Nr 00099-6173-SW0600042/13 na  realizację operacji pt: Zakup zadaszenia nad przenośną scenę oraz oświetlenia i nagłośnienia na potrzeby organizacji imprez plenerowych”  w ramach  Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Koszt operacji wynosi 108.412,20 zł (brutto). Dofinansowanie wynosi  74.919,00 w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: 56.189,25 zł. Organizując w dniu 18 sierpnia 2013r. imprezę dożynkową wykorzystaliśmy po raz pierwszy zadaszenie dwuspadowe nad przenośną scenę ,oświetlenie i nagłośnienie zakupione w ramach  Europejskiego Funduszu Rybackiego. Corocznie Gmina Osiek organizując imprezy plenerowe  wykorzysta powyższy sprzęt. 


 


INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY OSIEK


Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w gminie Osiek

W ramach Małopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego realizowany jest projekt „Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej  w gminie Osiek”. Wykonawcą tego projektu jest firma „REKORD” Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała. Całkowita wartość projektu po dokonanych zmianach po przetargu wynosi 646.163,55 zł, z tego dofinansowanie wynosi 484.622,66 zł. Poprzez realizację tego projektu zostanie spełniony główny cel tj. rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zwiększenie wykorzystania internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do świadczenia usług publicznych. W ramach projektu  zakupiono nowe zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, wykonano serwerownię oraz zostanie wprowadzony elektroniczny obiekt dokumentów. 

Budowa Gminnego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego

W ramach dofinansowania z  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa realizowana jest  „Budowa gminnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Osiek”. Ogólny koszt projektu po dokonanych zmianach po przetargu wynosi: 3.840.312,03 zł z tego dotacja rozwojowa wynosić będzie 2.669.239,10 zł


Do dnia 31 sierpnia wybudowano  budynek zaplecza technicznego w stanie surowym, otwartym.  Budynek główny wykonany jest w stanie surowym - kondygnacja parteru Wykonawca przystąpi do montażu konstrukcji więźby dachowej.  Dokonano makroniwelacji terenu do poziomu płyt boiskowych na których rozpoczęto wykonywanie  sieci odwodnienia.  Trwają prace przy budowie dróg wewnętrznych i dojazdowych.


W lutym 2011 roku Wykonawca-Przedsiębiorstwo Budowlano –Usługowe ”ELBUD” Bogusław Luranc  ul. Pszczyńska 11/5, 32-620 Brzeszcze i  Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowo-Usługowego „RMJ -EUROBUD” Ryszard Jekiełek ul. Kolbego 15B, 32-600 Oświęcim rozpoczęli budowę Gminnego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowości Osiek. Obecnie trwają prace ziemne związane z niwelacją terenu dla uzyskania projektowanych poziomów posadowienia obiektów tj. boisk sportowych i budynku głównego i budynku zaplecza technicznego. Ponadto wykonuje się korytowanie oraz podkłady konstrukcyjne drogi dojazdowej do kompleksu. W 2011 roku planowane jest wybudowanie budynków w stanie surowym, zamkniętym , uzbrojenie terenu w zakresie odwodnienia płyt boiskowych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej i sieci wodociągowej. Pozostałe prace  zostaną wykonane  do października 2012.
Budowa kanalizacji sanitarnej – rozpoczęta

Wójt Gminy Osiek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał w dniu 15 grudnia 2008r. umowę na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiek w gminie Osiek – etap II zadanie I oraz część zadania III” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska , Działanie 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po podpisaniu umowy  Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację tego zadania, który zakończył się podpisaniem w dniu 24.04.2009r. umowy  z Wykonawcą – P.U.P.H „SARMATA” Barwałd Średni. Na początku maja Wykonawca rozpoczął budowę kolektora głównego Ø 250 mm  wzdłuż ulicy Głównej na odcinku od nr 131 do nr 189.
Projekt obejmuje budowę około 8 km sieci i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej 172 budynków.  Przy ulicy Stawowej będzie wybudowana przepompownia ścieków. Ogólny koszt budowy kanalizacji sanitarnej wynosi 2.243.860,78 zł a nie jak  w pierwotnej wersji planowano 4.354.665,00 zł . Tak duży spadek kosztów spowodowany jest znaczną obniżką cen robót budowlanych przez Wykonawców.  Planowana dotacja rozwojowa wynosiła 3.019.997,00 zł ale po przeprowadzeniu procedury przetargowej wartość całego zadania zmniejszyła się do kwoty 2.243.860,78 a co za tym idzie kwota dofinansowania  wyniesie obecnie  1.542.435, 00 zł. Zgodnie z wytycznymi MRPO  zaoszczędzonej  kwoty  Gmina nie może wykorzystać na realizację dalszego odcinka kanalizacji sanitarnej.
Realizacja zadania wymaga od Wykonawcy prowadzenia prac  zgodnie z projektem budowlano –wykonawczym  i zatwierdzoną decyzją o pozwoleniu na budowę.
W związku z realizacją zadania prosimy o wyrozumiałość i nie utrudnianie  pracy przy budowie kanalizacji sanitarnej. Ponadto informujemy, że Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych pracach.


 

Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska , Działanie 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dobiega końca.  Prowadzone są przeglądy i odbiory techniczne. Trwają prace wykończeniowo-porządkowe. Przy ulicy Starowiejskiej dokonano odbioru technicznego kolektora głównego. Obecnie przy wspomnianej ulicy wykonywane są przyłącza indywidualne do budynków mieszkalnych. W najbliższych tygodniach realizowane będą przyłącza przy pozostałych ulicach.
 


Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska , Działanie 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została zakończona. W dniu 7 października 2010 roku dokonano odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, która była budowana od 30.04.2009r do 30.09.2010r.W ramach inwestycji wybudowano 9106,12 mb sieci, pompownię przy ulicy Stawowej oraz podłączono do 31 grudnia 2010r. 177 budynków. Z kanalizacji korzysta dodatkowo 740 osób.
W dniu 12 stycznia  2011r. Gmina otrzymała pozwoleniu na jej użytkowanie  wydane przez Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu.
 

Budowa Gminnego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowości Osiek

Gmina Osiek we wrześniu  2010 r. ogłosiła przetarg nieograniczony na „  Budowę Gminnego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowości Osiek”.  Wykonawcą zostało wybrane konsorcjum firm  Przedsiębiorstwo Budowlano –Usługowe ”ELBUD” Bogusław Luranc  ul. Pszczyńska 11/5, 32-620 Brzeszcze  Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowo-Usługowego „RMJ -EUROBUD” Ryszard Jekiełek ul. Kolbego 15B, 32-600 Oświęcim. Koszt robót budowlanych wynosi 2.990.036,93 zł + 23 % VAT= 3.677.745,42 zł. Dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest budowa Gminnego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego składającego się z: dwóch boisk, dwóch obiektów kubaturowych, dwóch placów zabaw,  trybun , placów i parkingów  oraz układu dróg. W wyniku inwestycji powstanie : główne boisko trawiaste do piłki nożnej o powierzchni 9164 m², boisko trawiaste treningowe  o powierzchni 6784 m², budynek ośrodka sportowo-rekreacyjnego o powierzchni  użytkowej 685,26 m²w którym zlokalizowano szatnie dla zespołów piłkarskich wraz sanitariatami, magazyn na sprzęt sportowy , ogólnodostępną siłownię oraz pralnię, budynek zaplecza technicznego  o powierzchni 54 m² przeznaczony do magazynowania sprzętu niezbędnego do obsługi boisk, odkryte trybuny na 500 miejsc,  2 place zabaw dla dzieci wyposażone w huśtawki, piaskownice , zjeżdżalnie, karuzele, domki zabawowe, ciągi wewnętrzne place i chodniki o powierzchni 3.035,15 m² , parkingi o powierzchni 385 m² z 32 miejscami postojowymi oraz droga dojazdowa do budowanych obiektów o długości 420 mb.
Nadzór autorski nad wykonywaniem prac budowlanych sprawuje autor projektu Pan Jan Janik - Usługi Projektowe Nadzory Budowlane Wycena Nieruchomości  ul. Bolesławska 92 a, 32-310 Klucze.  Planowany termin zakończenia budowy kompleksu – 31 październik 2012r.

 
 
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama