Portal Gospodarka komunalna

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku rozpoczął swoją działalność, w formie zakładu budżetowego, w dniu 01.01.2004 r. na mocy Uchwały Nr VII/47/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2003 r. Z dniem 1 kwietnia 2005 r. GZGK na mocy Uchwały Nr XVI/124/2005 Rady Gminy Osiek z dnia 11 lutego 2005 r. został przekształcony w jednostkę budżetową Urzędu Gminy.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI


Do głównych zadań Zakładu należą:

1. Zarządzanie siecią wodociągową, zbiornikami wody oraz przepompowniami na terenie Osieka.
2. Dystrybucja wody pitnej dla odbiorców z Osieka.
3. Na zlecenie Odbiorcy - wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
4. Zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Osieka.   
5. Odbiór i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków.             
6. Bieżące prowadzenie rozliczeń należności z odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7. Opracowanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Radę Gminy.
8. Administrowanie cmentarzem komunalnym oraz Domem Pogrzebowym, w tym usługi pogrzebowe i cmentarne.
9. Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Osiek.
10. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym.
 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
 
Rozwiązanie problemu odprowadzania i oczyszczania ścieków należy do podstawowych zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w ramach rozwoju systemów inżynieryjnych w obszarze gminy. Do tej pory ścieki komunalne powstające na terenie Osieka, nie były poddawane oczyszczaniu. Odprowadzane były do przydomowych osadników (w nie skanalizowanej części Osieka nadal tak jest).
Z rejonów gdzie nie ma kanalizacji ścieki dowożone są do oczyszczalni taborem asenizacyjnym.


Technologia oczyszczania ścieków obejmuje:

 • zlewanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi w stacji zlewczej,
 • pompowanie ścieków doprowadzanych kanalizacją sanitarną oraz ścieków dowożonych do części mechanicznej oczyszczalni,
 • mechaniczne oczyszczanie ścieków w stacji mechanicznego oczyszczania ścieków wyposażonego w urządzenie składające się z: sita spiralnego zintegrowanego z prasą do skratek, piaskownika poziomego i układu kontrolno-sterującego.
 • biologiczne oczyszczanie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne typu SBR z drobnopęcherzykowym systemem napowietrzania wgłębnego,
 • spust ścieków oczyszczonych,
 • pompowanie osadu nadmiernego do zbiornika zagęszczania osadu,
 • unieszkodliwianie osadów w stacji przeróbki osadów z zagęszczaniem osadu na prasie filtracyjno-taśmowej oraz chemicznym strącaniem,
 • składowanie osadów odwodnionych.

Technologia SBR
SBR jest to reaktor cykliczny, częściowo opróżniany i napełniany. W jednej komorze kolejno następuje cykliczny przebieg poszczególnych faz: napełniania (z mieszaniem lub bez), reakcji (z napowietrzaniem lub bez), sedymentacji, dekantacji i oczekiwania. Reaktor jest wykorzystywany jako komora osadu czynnego oraz komora sedymentacyjna. Recyrkulacja osadu jest zbędna, ponieważ osad nie odpływa z reaktora. Czas pomiędzy rozpoczęciem procesu napełniania a zakończeniem fazy dekantacji nazywany jest cyklem.

Obecnie reaktory cykliczne zyskały szeroką akceptację i są jednym z najpopularniejszych układów reaktorów dla małych oczyszczalni ścieków. Powszechna akceptacja technologii SBR i jej duża popularność w środowisku projektantów spowodowała, że stosuje się je również w dużych oczyszczalniach. Intensywne rozpowszechnienie tej technologii nastąpiło, gdy w kolejnych krajach zaczęto wprowadzać wymagania odnośnie usuwania ze ścieków substancji biogennych. Uznano wówczas zalety reaktorów SBR, w których ekspozycja mikroorganizmów na pożądane, okresowo zmienne warunki natlenienia jest niezależna od zmian natężenia dopływu ścieków. Przy odpowiednim zaplanowaniu cyklu w SBR można usuwać azot, fosfor oraz ograniczyć rozwój bakterii nitkowatych.


DLA KLIENTA

1. W celu wykonania podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy:
 1. Wystąpić do GZGK w Osieku o określenie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz załączyć:
  • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 500 (mapy uzyskuje się w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu),
  • akt własności.
 2. W przypadku zlecenia wykonania przyłączy GZGK uzgodnić termin wykonania przyłączy a w przypadku wykonywania przyłączy przez inną firmę:
  • zgłosić w GZGK przystąpienie do robót instalacyjno – montażowych.
  • zgłosić w GZGK zmontowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne celem dokonania odbioru technicznego (przed zasypaniem) dołączając geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
 3. Podpisać protokół odbioru technicznego (protokół podpisuje inwestor, wykonawca i przedstawiciel GZGK).
 4. Podpisać umowę o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
 5. Ustalić termin montażu wodomierza.
 6. Przekazać/ nie przekazać wybudowane przyłącza na majątek GZGK.

2. Sprawy pogrzebowe


Dokumenty potrzebne do załatwienia spraw związanych z pogrzebem:
 1. Karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
 2. Odpis skrócony aktu zgonu (z Urzędu stanu Cywilnego).

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr. 118, poz. 687  z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/247/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2009 r. przypominamy o obowiązku dokonania opłaty dzierżawnej za miejsce na cmentarzu na następne 20 lat celem dalszego użytkowania.

Wysokość opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Osieku:
 1. Za pojedyncze pole grzebalne przeznaczone na groby zwykłe dla zwłok dziecka 64,80 zł
 2. Za pojedyncze pole grzebalne przeznaczone na groby zwykłe 216,00 zł
 3. Za podwójne pole grzebalne przeznaczone na groby zwykłe 432,00 zł

Opłaty o których mowa w pkt 2 i 3, na pisemny wniosek osoby  zainteresowanej, mogą być wpłacone w formie dwóch lub czterech równych rat przez okres odpowiednio dwóch lub czterech miesięcy po 107,00 zł.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się w celu dokonania formalności związanych z opłatą dzierżawną w biurze Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku ul. Ceglana 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00.

3. Wyciąg z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie sołectwa Osiek od 14 czerwca 2018 r. przez okres trzech lat

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca

1

Grupa 1

wodomierz główny

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej wody

5,79

5,81

5,83

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy

5,11

5,14

5,17

2

Grupa 1

wodomierz dodatkowy

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej wody

5,79

5,81

5,83

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy

2,42

2,44

2,47

 
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca

1

Grupa 1

wodomierz główny i/lub dodatkowy na ujęciu własnym

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków

4,76

4,77

4,31

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy

1,59

1,59

1,47

2

Grupa 1

na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków

4,76

4,77

4,31

opłata stała abonamentowa zł/odb/rozliczeniowy

2,42

2,44

2,47


 
 
 
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama