Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień 20 czerwca 2012 roku na godzinę 9:00 Sesję Rady Gminy Osiek z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.    Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za 2011 r.  
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku za 2011 rok.  
c) zatwierdzenia  skonsolidowanego bilansu Gminy Osiek za 2011 rok    
7.   Dyskusja na temat sprawozdań kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:
   ● Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku
   ● Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Osieku
   ● Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku
   ● Zespół Szkolno - Przedszkolny w Głębowicach
   ● Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
   ● Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
   ● Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
 8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiek za rok 2011 oraz informacji o stanie mienia Gminy Osiek na dzień 31 grudnia 2011r.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiek za 2011 rok.
10. a) wniosek Komisji Rewizyjnej oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek za 2011 rok
b) dyskusja
c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku
b) Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
c) Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osiek na lata 2012 - 2015.
d) przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
e) sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Osiek, położonej w Grojcu, gmina Oświęcim
f) sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej własność gminy Osiek, położonej w Grojcu, gmina Oświęcim           
g) nabycia działki nr 701/11
h) zaopiniowania propozycji wyznaczenia aglomeracji Osiek
i) zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Innowacyjna szkoła” realizowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
j) pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Oświęcimskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa DP 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 6+590 do km 6+960”
k) pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Oświęcimskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa DP 1758K ul. Główna w Osieku”
l) emisji obligacji komunalnych
ł) zmiany uchwały Nr XIII/88/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
m) zmian planu budżetu gminy na 2012 rok  
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
13.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
14. Zakończenie sesji.

Protokół z ostatniej Sesji  Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek oraz na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad. Sesja odbędzie się w sali klubu ”Centrum” budynku Urzędu Gminy w Osieku. Zawiadomienie  niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.