Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje
na dzień 24 czerwca 2011r. na godzinę 15:00
Sesję Rady Gminy Osiek
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) udzielenie pomocy rzeczowej dla Gminy Sienno
  b) powołanie zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
  c) zmiany Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 31.01.2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2011-2021
  d) zmiana uchwały Nr XLIV/316/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Oświęcimskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:”Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych od DW 948 w Nowej Wsi do DW 949 w Osieku”
  e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Oświęcimskiego z przeznaczeniem do realizacji zamówienia dodatkowego do zadania podstawowego pn.: ”Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych od DW 948 w Nowej Wsi do DW 949 w Osieku”
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie sesji.
Protokół z ostatniej Sesji  Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek oraz na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad. Sesja odbędzie się w sali „Klubu” budynku Urzędu Gminy w Osieku. Zawiadomienie  niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.