Portal
Zwalczanie Słodyszka Rzepakowego
Rzepak ozimy znajduje się w fazie zwartego kwiatostanu. Na plantacjach stwierdzono pierwsze chrząszcze słodyszka rzepakowego, które mogą powodować uszkodzenia nadgryzając pąki kwiatowe. Jeśli faza pąkowania z powodu chłodów przedłuża się szkody mogą być duże. Uszkodzone w tym okresie pąki żółkną usychają i następnie odpadają.
Należy rozpocząć kontrolę plantacji aby ocenić aktualną liczebność szkodnika. Po przekroczeniu przez słodyszka rzepakowego progu szkodliwości można przystąpić do jego zwalczania jednym z dopuszczonych do stosowania w rzepaku insektycydów. Próg szkodliwości dla fazy zwartego kwiatostanu to 1 chrząszcz na 1 roślinie, dla fazy luźnego kwiatostanu: 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:
  • Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
  • Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
  • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie
  • Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
  • Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.


UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje budżetowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Kierownik Oddziału
Stanisława Litwińska