Portal

STOP PRZEMOCY W RODZINIE
Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Artur Kwaśniak przyjmuje strony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku ul. Główna 125 pok.15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 11.00 (od godz. 11.00 praca w terenie) tel. (33) 845 82 03

INFORMATOR DLA OSÓB SZUKAJĄCYCH POMOCY NA TERENIE GMINY OSIEK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje zadania określone w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie na lata 2014-2020; oraz w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Osiek na lata 2016-2018.
 
Uchwałą nr V/28/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2011 r. Ustalono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zarządzeniem Nr 124/2011 Wójta Gminy Osiek powołany został Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w którego skład weszli przedstawiciele jednostek:
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku,
•    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach,
•    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku,
•    Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku,
•    Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu,
•    Sąd Rejonowy w Oświęcimiu,
•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku.


Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
1.    Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
2.    Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Osiek
3.    Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
4.    Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
5.    Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
6.    Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
 
Zadania Grup Roboczych:
1.    Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
2.    Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
3.    Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
4.    Informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach działań grup roboczych.

Adresaci działań podejmowanych przez Zespół
1.    Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci, współmałżonka czy osoby starszej, dziecka wobec rodzica.
2.    Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
3.    Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol.
4.    Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem.
5.    Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.