Portal

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


W dniu 23 lutego Rada Gminy Osiek podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
W związku z powyższym od dnia 1.04.2015 r. będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:
  • zbierane i odbierane w sposób selektywny (zmieszane + segregacja) – 8,50 zł / mieszkańca / miesiąc
  • zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (wszystko zmieszane) – 14,50 zł / mieszkańca / miesiąc
Pierwszy kwartał 2015 r. pozostaje bez zmian i stawki opłat wynoszą odpowiednio 7,00 zł / mieszkańca / miesiąc i 13,00 zł / mieszkańca / miesiąc

Terminy wnoszenia opłat oraz przydzielone numery kont na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 1.02.2015 r. zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się już z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W związku z powyższym Urząd Gminy w Osieku dostarczy właścicielom nieruchomości  ww. zawiadomienia wraz z blankietami do wpłaty na 2015 r. przed pierwszym terminem płatności tj. przed 15 kwietnia 2015 r.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Osieku.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z gwałtownym wzrostem od 2014 r. ilości odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych, zwłaszcza odpadów zmieszanych i zielonych. W 2014 r. całościowy koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie wyniósł 845.171,81 zł przy uzyskanych dochodach 707.982,70 zł (w tym nadwyżka z roku 2013 w wysokości 90.003,45 zł). Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby starczała ona na realizację całości zadań powierzonej gminie. W celu zbilansowania systemu w roku 2015 rada gminy podjęła więc stosowne uchwały dotyczące zmiany stawki opłaty oraz ograniczenia ilości odbieranych odpadów zielonych (zmiana częstotliwości i miesięcy zbiórki). Odpady zielone obecnie będą odbierane jedynie raz w miesiącu (I czwartek miesiąca) w okresie od maja do września.
 

Odpady zielone zgromadzone w brązowych workach będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych sprzed  posesji tylko RAZ W ROKU w miesiącu LISTOPADZIE.
 
W pozostałym okresie odpady zielone można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00, środa 7:00 - 18:00, sobota 9:00 - 14:00. Transport odpadów zielonych do Punktu Selektywnego Zbierania mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady zielone w Punkcie przyjmowane są bezpłatnie.

Harmonogram odbioru odpadów

  OSIEK GŁĘBOWICE
 Zmieszane (pojemniki)
 I piątek miesiąca  I piątek miesiąca
 III piątek miesiąca
 III piątek miesiąca
 Segregacja
(worki żółte, białe, niebieskie)
 III piątek miesiąca
 I piątek miesiąca
 Odpady zielone (woki brązowe)
Listopad - termin zbiórki zostanie podany poprzez ogłoszenia i informacje na stronie Gminy Osiek - www.osiek.pl

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomość jest zobowiązany do wyposażenia posesji w pojemnik  na odpady zmieszane. Odpady wystawiane w workach nie będą odbierane.