Portal
Koncert kolęd pod patronatem Gminnego Centrum Kultury

Koncert kolęd pod patronatem Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku i Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła, a także starosty bielskiego i Związku Chórów i Orkiestr oddziału w Bielsku-Białej.
15 stycznia po mszy świętej o godz. 16.30 w kościele odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oleśnie - ich dyrygentem jest Justyna Kunicka. W trakcie zajęć bądź wyjazdów szkoleniowo-rekreacyjnych uczniowie uczą się twórczo wykorzystywać swoje umiejętności muzyczne po to, by po ukończeniu szkoły I stopnia móc kontynuować edukację muzyczną w średniej szkole muzycznej i na studiach.

Więcej…
 
Uwaga - ptasia grypa !!!
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016, poz. 2091) nakazuje się:
Więcej…
 
Opłatek u pszczelarzy

8 stycznia pszczelarze z koła osieckiego spotkali się na corocznym opłatku w klubie „Centrum”. Spotkanie otworzył prezes koła Bogdan Kruczała, powitał zaproszonych gości - wójta Jerzego Mieszczaka, wicewójta Marka Jasińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego, ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka i opiekuna koła pana Józefa Wendego, złożył zebranym noworoczne życzenia. Głos zabrał też wójt Jerzy Mieszczak, życząc pszczelarzom wszystkiego dobrego; obfitych zbiorów oraz doskonałego miodu i powodzenia w prowadzeniu pszczelich pasiek, bez których nasze życie nie istnieje.

Więcej…
 
Jubileuszowy opłatek dla seniorów w Osieku

Przesłaniem 25. spotkania jubileuszowego seniorów w Osieku były słowa: kochajmy się, szanujmy się, radujmy się, trzymajmy się i spotykajmy się – zgodnie ze słowami „Hymnu seniora”. Imprezę otworzył wójt Jerzy Mieszczak, powitał zaproszonych gości, zwłaszcza organizatorów pierwszego spotkania opłatkowego: ks. Stanisława Cadera i byłego wójta Jana Jekiełka.

Więcej…
 
Ogłoszenie w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Osieku informuje, że od dnia 1.01.2017 r. odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych wykonuje Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków jako przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawca świadczący usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, korzysta z sił podwykonawców, którymi są: Zakład Usług Komunalnych, Sp. z o.o., ul. Bema 12, 32 – 600 Oświęcim oraz Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty.

Więcej…
 
Ogłoszenie dla osób posiadających drób lub inne ptaki

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu w związku z sytuacją epizootyczną odnośnie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Polsce, informuje o wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U z 2016, poz. 2091).

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama