Portal
Zamknięcie odcinaka ulicy Głównej

Urząd Gminy w Osieku informuje, że w dniach od 19 listopada 2014 roku do 30 listopada 2014 roku w związku z wykonywanym remontem, droga powiatowa nr 1758K (ul. Główna w Osieku) na odcinku od skrzyżowania ulic Beskidzkiej i Głównej do granicy sołectw Osiek i Głębowice, będzie zamknięta dla ruchu drogowego, który poprowadzony zostanie po wyznaczonych objazdach.

Więcej…
 
Listopadowe święto w 96 rocznicę niepodległości
Uroczystości rozpoczęły się przed południem, w przepiękny, jesienny słoneczny dzień, 11 listopada od złożenia kwiatów przy tablicy Kazimierza Jędrzejowskiego upamiętniającej męczeńską śmierć (26 maja 1944 r.) - za niesienie pomocy więźniom KL Auschwitz, został stracony w Birkenau. 26 maja 2009 r minęła 70. rocznica śmierci Kazimierza Jędrzejowskiego „Kazka”, żołnierza Batalionów Chłopskich, działacza młodzieżowego ruchu ludowego, mieszkańca Osieka.
Więcej…
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w miejscowości Osiek
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1153 j.t.) na zlecenie Starosty Oświęcimskiego, sporządzono projekt  uproszczonego planu urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w miejscowości Osiek. W związku z tym, w myśl art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, Wójt Gminy Osiek zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla miejscowości Osiek, tj. od 20 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy  w Osieku (pokój nr 10) w godzinach pracy urzędu.
Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama