Portal
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30 - zmiana

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 30
wydanego dnia 30.03.2015 o godz. 14:09

Więcej…
 
UWAGA!!! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ, ALE NIE BEZDOMNE
Jak co roku w okresie wiosennym i jesiennym na terenie naszej gminy nasila się zjawisko wałęsających się psów. Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli.
Więcej…
 
Informacja
W dniu 1 kwietnia 2015 roku od godziny 12:00 obok budynku Urzędu Gminy w Osieku, ul. Główna 125 , zostaną wydane nieodpłatnie jabłka w ilości 20 ton i marchew w ilości 10 ton dla mieszkańców Gminy. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się po odbiór.
Informacje pod numerem telefonu 33 84 58 203
Maria Kufel
GOPS Osiek
 
 
 
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W dniu 23 lutego Rada Gminy Osiek podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2015 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:
Więcej…
 
Zmiana częstotliwości i terminu odioru odpadów zielonych
Odpady zielone zgromadzone w brązowych workach będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych tylko raz w miesiącu tj. w każdy PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA w okresie od MAJA do WRZEŚNIA
Więcej…
 
Nowe dowody osobiste i ich zabezpieczenia
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama