Portal
Informacja o konsultacjach projektu uchwały
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Więcej…
 
Dyżury doradcze w Gminach Doliny Karpia
Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza mieszkańców Doliny Karpia na spotkania doradcze dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER z zakresu:"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty".
Więcej…
 
UWAGA!!! PILNY KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ DLA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
Na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932/2014 r., Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Więcej…
 
Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia ogłasza nabór wniosków w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Więcej…
 
Dożynki to święto, na które przez cały rok czekają mieszkańcy wsi
W dniu 31 sierpnia 2014 roku w naszej gminie odbyły się XVI Dożynki Województwa Małopolskiego.  Organizatorem uroczystości byli: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Starosta Powiatu Oświęcimskiego Józef Krawczyk oraz Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak natomiast Starostami Dożynek byli Państwo Małgorzata i Tadeusz Jędrzejowscy. Obchody tego staropolskiego dziękczynnego święta rozpoczęły się od powitania przed Kościołem Świętego Andrzeja Apostoła delegacji wieńcowych oraz gości, którzy przybyli do Osieka z całej małopolski.  Msza święta dziękczynna, na której poświęcono wieńce i chleby dożynkowe rozpoczęła się o godzinie 14:00. Sprawowana była przez Księdza Biskupa Piotra Gregera z Diecezji Bielsko-Żywieckiej w asyście kapłanów z okolicznych parafii.
Więcej…
 
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama