Portal
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Osieku przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach  i na zasadach określonych w Rozdziale 8 Uchwały Nr XX/145/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek (Dz. U. Woj. Małop. z 2012, poz. 6890).
Więcej…
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w miejscowości Osiek
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1153 j.t.) na zlecenie Starosty Oświęcimskiego, sporządzono projekt  uproszczonego planu urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w miejscowości Osiek. W związku z tym, w myśl art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, Wójt Gminy Osiek zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla miejscowości Osiek, tj. od 20 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy  w Osieku (pokój nr 10) w godzinach pracy urzędu.
Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama